تعرفه تبلیغات یک احساس
نوع تبلیغ مدت زمان قرار گیری مکان قرار گیری قیمت
نیوتب new tab یک ماه صفحه اصلی تماس بگیرید
نیوتب new tab یک ماه تمام صفحات سایت تماس بگیرید
popup پاپ آپ 1ماه صفحه اصلی تماس بگیرید
popup پاپ آپ 1ماه تمام صفحات سایت تماس بگیرید
آی فریم iframe یک ماه صفحه اصلی تماس بگیرید
آی فریم iframe یک ماه تمامی صفحات سایت تماس بگیرید
با هدف تبلیغات و هزینه کنید : مدیریت یک احساس
نوع تبلیغ مدت زمان قرار گیری مکان قرار گیری قیمت
بنر120*120 1ماه تمام صفحات سایت- ستون سمت چپ قالب تماس بگیرید
بنر240*120 1ماه تمام صفحات سایت- ستون سمت چپ قالب تماس بگیرید
بنر280*280 1ماه تمام صفحات سایت- ستون سمت راست قالب تماس بگیرید
بنر120*120 1ماه تمام صفحات سایت- گوشه سمت راست - بالا تماس بگیرید
بنر120*120 1ماه تمام صفحات سایت- گوشه سمت راست - پایین تماس بگیرید
بنر120*120 1ماه تمام صفحات سایت- گوشه سمت چپ بالا تماس بگیرید
بنر120*120 1ماه تمام صفحات سایت-گوشه سمت چپ پایین تماس بگیرید
بنر68*460 1ماه صفحه اصلی - بالای سایت موجود نیست
بنر68*460 1ماه صفحه اصلی - بالای سایت موجود نیست